Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin
Realizacja sprzedaży przez Swiezemieso.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia we Swiezemieso.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.

2. Wymagania techniczne
Do korzystania z usług Swiezemieso.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączona opcję obsługi plików typu “cookie”.

II. ZAKUPY W SWIEZEMIESO.PL

1. Działalność

Swiezemieso.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową Swiezemieso.pl

2. Obszar działania
a) Swiezemieso.pl umożliwia składanie zamówień z dowolnego miejsca Polski z zastrzeżeniem, że odbiór zamówionego towaru może przebiegać wyłącznie w wyznaczonych placówkach handlowych.

3. Kupujący
Z oferty Swiezemieso.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

4 Ceny
Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej Swiezemieso.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

6. Oferta handlowa
Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Swiezemieso.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

7. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Swiezemieso.pl w momencie przekazania Klientowi zamówienia wraz z paragonem lub fakturą VAT. D

8. Dostawa i koszty dostawy
Po złożeniu zamówienia sprzedawca mawiającym telefonicznie lub mailowo celem potwierdzenia oraz uzgodnienia terminu odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym przy ul. Długa 72 w Krakowie.

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja zamówienia
Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej Swiezemieso.pl. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku “Dodaj do koszyka”. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku “Realizuj zamówienie”.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia
Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości emailowej. W następnej kolejności Zamawiającemu zostaje wysłana druga wiadomość emailowa informująca o rozpoczęciu realizacji zamówienia, w której treści podane są dokładne ilości zamówionych artykułów oraz ich ostateczna wartość wyrażona w PLN. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia. Swiezemieso.pl zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.

3. Możliwość anulowania zamówienia
Klient może anulować zamówienie, jednakże musi to nastąpić nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego dzień odbioru zamówienia. W przypadku odbioru w poniedziałek zamówienie można anulować do godz. 12.00 poprzedzającej soboty.

4. Termin realizacji dostawy

Zamawiający powinien odebrać samodzielnie swoje zamówienie bezpośrednio w sklepie , ul Długa 72 31-146 Kraków, 09.00-18.00 w dni robocze oraz 09.00-14.30 w soboty.

5. Dni wolne
Swiezemieso.pl nie realizuje zamówień w niedziele i dni świąteczne. Swiezemieso.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu.

6. Odmowa realizacji zamówień
Swiezemieso.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta

b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Swiezemieso.pl za wymagające potwierdzenia

c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu

d) Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych

IV. PŁATNOŚCI

1. Sposoby płatności.
Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
a) gotówką przy odbiorze własnym ze sklepu ul Długa 72, 31-146 Kraków
b) płatność kartą przy odbiorze w sklepie przy ul Długa 72

2. Rozliczanie niedopłat
Swiezemieso.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (niepaczkowe, świeżo przygotowane przed dostawą). Produkty te mają specjalną adnotację na ten temat w opisie artykułu. Podane na stronie Swiezemieso.pl ceny tych produktów, są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie.
Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług Swiezemieso.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Swiezemieso.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email
Swiezemieso.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Swiezemieso.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane przez Klienta. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

4. Dane osobowe
a) Rejestrując się w serwisie Swiezemieso.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Swiezemieso.pl jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, optymalizacji oferty oraz komunikacji z klientem.

b) Administratorem Danych Osobowych jest Swiezemieso.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej Swiezemieso.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Swiezemieso.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.

f) Swiezemieso.pl w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać emaili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie Swiezemieso.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. Swiezemieso.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę Swiezemieso.pl.

5. Zmiana regulaminu
Swiezemieso.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Swiezemieso.pl.

6. Spory
Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Swiezemieso.pl.

Regulamin opublikowany w dniu 15 września 2011 r.